โปรแกรมแพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นพระลอ 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 NNT03 3D2N FD

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดจอมสวรรค์ – บ้านทุ่งโฮ้ง – จังหวัดน่าน – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคนเดิน - พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Share

Share

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน  – วัดพระธาตุช่อแฮ

DAY 2  วัดจอมสวรรค์ – บ้านทุ่งโฮ้ง – จังหวัดน่าน – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคนเดิน

DAY 3  พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี  - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามอัตราค่าบริการของสายการบิน
- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำท่านละ 4,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
- กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์ และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com