โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่-ลำพูน แอ่วเหนือฟินสุโค่ย 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 CNX04 3D2N VZ

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร – นั่งรถรางชมเมืองลำพูน – เชียงใหม่ – NEKOEMON CAFE – ประตูท่าแพ – พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ DAY2 จุดชมวิวม่อนแจ่ม – SKYWALK ม่อนแจ่ม – อุโมงสตอเบอรี่ – วัดป่าดาราภิรมย์ – แดนเทวดา – ไนซ์บาร์ซ่า หรือถนนคนเดิน DAY3 ดอยปุย – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – ศาลหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่ – ONE NIMMAN

Share

Share

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร – นั่งรถรางชมเมืองลำพูน – เชียงใหม่ – NEKOEMON CAFE – ประตูท่าแพ – พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

DAY2 จุดชมวิวม่อนแจ่ม – SKYWALK ม่อนแจ่ม – อุโมงสตอเบอรี่ – วัดป่าดาราภิรมย์ – แดนเทวดา – ไนซ์บาร์ซ่า หรือถนนคนเดิน


DAY3 ดอยปุย – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – ศาลหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่ – ONE NIMMAN

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 


-          กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามอัตราค่าบริการของสายการบิน

-          กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
-          รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)

-          บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-          มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-          ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ


-          ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
-          ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


 อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
-          ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-          ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-          ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-          ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด


-          ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว


-          VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-          ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

-          มัดจำท่านละ 4,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด 


-          ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
-          กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม


เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

-          ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์ และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)


-          ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

-          กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-          ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 

Powered by MakeWebEasy.com