โปรแกรมแซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ 3วัน 2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITHA65 D3N2 FD

ม่วนอีหลี๋ โขงเจียม ม่วนชื่น เมืองชิคเขมราฐริมโขง มหัศจรรย์วัดเรืองแสง ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบกงามตา ตามหาโบกมิกกี้เมาส์ยอดฮิต เช็คอินทะเลทรายเมืองอีสาน ย้อนรอยอารยธรรมผาแต้ม ขอพรพญานาคสีรุ้ง

Share

Share

วันแรก   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – ชมวิวเขื่อนสิรินธร – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) – โขงเจียม แม่น้ำสองสี

วันที่สอง  โขงเจียม – ความทรงจำคาเฟ่ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ชมผาแต้ม – สามพันโบก (Unseen แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) – หาดทรายสูง – เขมราฐ – วัดบุ้งขี้เหล็ก – ถนนคนเดินเขมราฐ      

วันที่สาม  เขมราฐ – เมืองอุบล – วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ – ขัวน้อยบ้านชีทวน – บ้านปะอ่าว – บัวนาคาเฟ่ – วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – ท่าอากาศยานดอนเมือง             

อัตราบริการนี้รวม

·        ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

·        น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

·        ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม)

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·        เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·        ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

·        ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·        ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์

- เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว

- เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว

- เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว

- เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว

- เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว

·        ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

·        ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·        ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·        ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

·        ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

·     ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·     ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com