บันทึกรักน่าน4วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP WTNNT-VN002 D4N2 VAN

วัดบุญยืน-วัดมิ่งเมือง-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินเมืองน่าน-ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว์-หมู่บ้านสะปัน- ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-ถนนลอยฟ้า -กาฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดศรีมงคล- ถนนคนเดินปัว-พระธาตุช่อแฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

Share

Share

วันแรก กรุงเทพฯ-น่าน

วันที่สอง วัดบุญยืน-วัดมิ่งเมือง-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-วัดพระธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินเมืองน่าน

วันที่สาม ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว์-หมู่บ้านสะปัน-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-ถนนลอยฟ้า-กาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดศรีมงคล-ถนนคน

วันที่สี่ พระธาตุช่อแฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.     รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

2.     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3.     พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4.     มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.     ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.     ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.     ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

5.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

Powered by MakeWebEasy.com