กระบี่–ตรัง-ดำน้ำดูปะการัง 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT WWE0104KSK D4N3 WE

กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง – ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เมืองตรัง – กระบี่ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – ท่าปอม คลองสองน้ำ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – อนุสาวรีย์ปูดำเขาขนาบน้ำ – อนุสาวรีย์นกออก – ช้อปปิ้งของฝาก – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Share

Share

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

วันที่สองของการเดินทาง  ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน  – เกาะเชือก – เมืองตรัง

วันที่สามของการเดินทาง  กระบี่ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – ท่าปอม คลองสองน้ำ

วันที่สี่ของการเดินทาง  กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism)  – อนุสาวรีย์ปูดำ – เขาขนาบน้ำ – อนุสาวรีย์นกออก – ช้อปปิ้งของฝาก – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2.   ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน  
3.   โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน
4.   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
5.   มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2.   ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
1.   กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
2.    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.   กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
2.   กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด
3.   ยกเลิกเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำคืนได้    


Powered by MakeWebEasy.com