ทัวร์เวียดนามดารัดมุยเน่ 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VN CIG VZL1 3D2N VZ

- นำท่านชมแกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม - ชมเมืองแห่งดอกไม้ กับ ทะเลทรายขาว-แดง - ฟรีนั่งกระเช้าสู่วัดตั๊กลัม / ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - อิ่มอร่อยกับชาบูหม้อไฟผักไม่อั้น + ไวน์ดาลัด - ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ - พักที่ ดาลัด 1 คืน / มุยเน่ 1 คืน

Share

วันแรก   กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง

วันที่สอง ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – บ้านเพี้ยน -  สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลัม - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

วันที่สาม จัตุรัสลัมเวียน – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

- ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

- ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

- ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 

   ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

- ค่าอาหารตามรายการระบุ

- ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

- หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

- ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับ      อัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

   

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้