ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VN ING VND3 4D3N VN

- ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น - ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์ - ชมพิพิธภัณฑ์จาม ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน - ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 1 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ - พิเศษ!!!!เมนูกุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1 ตัว / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE - ฟรีหมวกงอบเวียดนามท่านละ 1 ใบ - พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน / ดานัง 1 คืน / ฮอยอัน 1 คืน

Share

วันแรก  สุวรรณภูมิ –ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ

วันสอง  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม  - SON TRA MARINA CAFE - หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - ล่องเรือกระด้ง -  ฮอยอัน

วันสาม  บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – ดานัง

วันสี่  ดานัง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

- ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

- ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

- ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

- ค่าอาหารตามรายการระบุ

- ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

- หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึง
   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

- ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้