ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ซากุระ 5D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN XJ057 5D3N XJ

เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน พิเศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Share

DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

DAY2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

DAY3 เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช๊อปปิ้งซาคาเอะ

DAY4 ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • อาหารบนเกียวบิน 1 มื้อ / เที่ยว น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก ถือขึ้นเครื่อง 7 ก
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำเดี่ยวันละ 1 ขวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัสหรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจําตัว) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพหนะต่างๆ มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวิชาเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศกลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการบิน วิชาเข้าประเทศ กับคนไทยส่าหรับผู้ที่ประสงค์ พำนักระยะสั้นในประเทญี่ปุ่นไม่เกิน 5 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีนํ้ามัน กรณีทีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจของท่าน
 • ตรวจ ATK HSRT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้