ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREAKER ซุปตาร์ บ้านน้ำแข็ง JP TTN TG001 6D4N TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN TG001 6D4N TG

สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ ช้อปปิ้งของฝาก พร้อมชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจิ เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ ชม บ่อน้ำสีฟ้า สระอาโออิ ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ เมืองมอนเบทสึ ชมความน่ารัก พาเหรดเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมน 8 ร้านดังขั้นเทพ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า พิเศษ!! ทดลองเป็นชาวเอสกิโม อาศัยอยู่ อิกลู บ้านหิมะขนาดใหญ่ และเล่นกิจกรรมต่างๆ บนผืนทะเลสาบน้ำแข็ง ชิคาริเบทสึ เพลิดเพลิน อาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลานิโจ สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมการประดับไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้งจุใจ อิออนมอล์ และถนนคนเดินเฮวะ โดริแห่งเมืองอาซาฮิคาว่า ย่านทานุกิโคจิ และดิวตี้ฟรี เมืองซัปโปโร อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู แห่งเกาะฮอกไกโด

Share

DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

DAY2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า (สระอะโออิเคะ) – เมืองอาซาฮิคาว่า - ถนนคนเดิน เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า

DAY3 เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker  Garinko II – เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งอิออน อาซาฮิคาว่า 

DAY4 สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ  – เมืองโทคาจิ – ทะเลสาบชิคาริเบทสึ - หมู่บ้านบนน้ำแข็งทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ

DAY5 เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี - ตลาปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมการประดับไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ - บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู ชิมขาปู - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

DAY6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการรวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ 1ขวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพแกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านทีต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท (ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศ ให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนืองจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยืน วีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์ พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระ ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีนํ้ามัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม กายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท้านั้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ,1,500 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุใน รายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้