ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิต 9 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ITY GZ GG11 9D QR

เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป

Share

DAY1 กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

DAY2 มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน  – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต – เวนิส (อิตาลี)

DAY3 เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ (ออสเตรีย)

DAY4 ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส (เยอรมัน) 

DAY5 โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)

DAY6 เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์)

DAY7 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต– สะพานไม้คาเปล ( สวิตเซอร์แลนด์ )

DAY8 ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์  – กรุงเทพฯ

DAY9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตรานี้รวม

1)ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)

2)ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3)ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

4)ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

5)ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6)ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7)ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

8)ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)

9)ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

10)ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์

 

อัตรานี้ไม่รวม

1)ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3)ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

4)ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

5)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน

6)ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้