ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 7D5N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN XJ049 7D5N XJ

สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิเชโกะ สกีรีสอร์ท ชมความน่ารัก พาเหรดเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เดินเล่น เมืองซัปโปโร ชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ชมการประดับไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ เยือนตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมืองซัปโปโร เยือนเมืองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งจุใจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ และดิวตี้ ฟรี แห่งเมืองซัปโปโร สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด

Share

DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

DAY2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ภูเขาไฟโชวะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ป้อมโกเรียวคาคุ - ฮาโกดาเตะไนท์วิว

DAY3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - โบสถ์พระแม่มารี – ลานสกีนิเชโกะ - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ

DAY4 ตลาดปลานิโจ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองอะซาฮิยาม่า

DAY5 บ่อน้ำสีเงิน - ถนนต้นไม้7สตาร์- หมู่บ้านราเมง - เมืองโทคาจิ - ทะเลสาบชิคาริเบทสึ - หมู่บ้านบนน้ำแข็งทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ

DAY6 ซับโปโร - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด -  ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

DAY7 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าคาษีน้ำมัน อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว
 • นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. )
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพหนะต่างๆ ที่ มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศ ให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง ( เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่น วิชาเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์ พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระ ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจของท่าน
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้