ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KRI MD MD03 3D2N VAN

ชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี สักการะพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ณ วัดถ้ำเสือ ชมเขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย ตักบาตรสะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชมสะพานแม่น้ำแคว สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

Share

DAY1 กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้าเสือ - The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพลอยคอ

DAY2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี – สะพานมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้า) – ตลาดสังขละบุรี

DAY3 ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้าแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
✓ ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

✓ ชุดตักบาตรตอนเช้าที่สะพานมอญ


อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
× ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสาหรับมุสลิม


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้