ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน6คืน (เคอเค่นฮอฟ )

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GER GZ GG07(A1) 9D QR

Share

DAY1 กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

DAY2 แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์  – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ –  โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ (เยอรมนี)

DAY3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  – ซานส์ คาน –  หมู่บ้านกังหันลม (เนเธอร์แลนด์)

DAY4 สวนเคอเค่นฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมเมือง รอตเทอร์ดาม – บ้านคิวบ์ – ท่าเรือเก่า  (เนเธอร์แลนด์)

DAY5 กรุงบรัสเซลส์ – บรูจ – อะโตเมี่ยม  (เบลเยี่ยม)

DAY6 กรุงบรัสเซลส์ – หนูน้อยยืนฉี่ –  กรองด์ปลาซ  –   ปารีส (ฝรั่งแศส)

DAY7 แวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ฝรั่งเศส)

DAY8 มงมาร์ต – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ

DAY9 กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

1)ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)

2)ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3)ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

4)ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

5)ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7)ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

8)ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)

9)ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

10)ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1)ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3)ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

4)ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

5)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน

6)ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้