ทัวร์เกาหลี SKI RESORT BUSAN POHANG 5D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KOR IJP KBX16 5D3N BX

ปูซาน เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ถ่ายภาพกับเจ้าชายน้อย หมู่บ้านฮวิลยออุน ตะลุยหิมะที่ Eden Ski Resort นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์ ซงโดสกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์ วัดแฮดงยงกุงซา ช้อปปิ้งตลาดปลาจากัลซีนัมโพดง โพฮัง ตามรอยซีรี่ย์ดัง Hometown Cha Cha Cha! เดินเล่น ตลาดชองฮา ชมรูปปั้นปลาหมึก เช็คอิน Live Café & Pub Coffee คลีนิคฟันหมอยุน สะพานชมวิวอิการี โพฮังสเปซวอล์ค พัก ปูซาน 3 คืน พร้อมลิ้มลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำหรับ

Share

วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ลานสกีรีสอร์ท – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา - 

ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน  - โพฮังสเปซวอล์ก

วันที่สาม      เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล ชมวิวชายหาดแฮอึนแด – วัดแฮดงยงกุงซา - อาคารนูริมารู – ตลาดแฮอึนแด

วันที่สี่          ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu –   ร้านสมุนไพร Red Pine - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – หมู่บ้านฮวิลยออุน – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลซี - นัมโพดง

วันที่ห้า       หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – แทจงแดกงวอน - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.     ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.    กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.     ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.     เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.     ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

7.    ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

8.     ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

9.     ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

10.   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

11.   ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.     ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5.     ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.    ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 60,000 วอน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้