ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL GOLDEN ROUTE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP IJP JXJ42 6D4N XJ

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน • โทยามะ 1 คืน • ยามานาชิ/ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • นาริตะ 1 คืน • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างYakiniku ชาบู และ ขาปู ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเทือกเขาเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Share

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า –

เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

วันที่สาม    นาโกย่า - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  - โทยามะ

วันที่สี่       เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริ่มต้น ทาเตยามะ สิ้นสุดที่ โองิซาวะ – ที่พักออนเซ็น

วันที่ห้า      ชมภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 -  เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free  แหล่งช้อปปลอดภาษีป - วัดอาซากุสะ -  โตเกียว – ย่านชินจุกุ - นาริตะ

วันที่หก     ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.     ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.    กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.     ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.     เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.     ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก** 

      ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท

7.     ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

8.     ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

9.     ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10.   ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.     ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5.     ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.    ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

7.     ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้