ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย... ดินแดนธรรมชาติแห่งหุบเขาอันงดงาม 8D5N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GE IJP GTK04 8D5N TK

‘’นั่งรถ 4WD สู่ Gergeti Trinity Church โบสถ์เก่ากลางเทือกเขาคอเคซัส’’ เที่ยวไฮไลท์! เดอะโครนิเคิล โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ ป้อมนาริกาล โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพ อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ โบสถ์ Gelati เมืองถ้ำโบราณ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ วิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารจวารี สุดฟิน!! พักโรงแรมใน Gudauri หรูระดับ 4 ดาว พร้อมวิวตระการตาของเทือกเขาคอเคซัส

Share

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี

วันที่สาม    เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - เทือกเขา Kazbegi – นั่งรถ 4WD ขึ้นชม Gergeti Trinity Church

วันที่สี่       พิพิธภัณฑ์​ โจเซฟ​ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ – เมืองบอร์โจมิ

วันที่ห้า      เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati Monastery             

วันที่หก     เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี

วันที่เจ็ด    เมืองทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง           

วันที่แปด    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                   

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.     ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.    กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.     ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.     เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.     ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

7.     การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยวทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

8.     ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

9.     ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10.   ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.     ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินและได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5.     ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.     ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้