ทัวร์หาดใหญ่-ปัตตานี-เบตง เที่ยวเบตง 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ฺBTZ MD MD04 3D2N VZ

ทัวร์เบตงสุดคุ้ม บินเช้ากลับเย็ 3วัน2คืน สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ชมหมอกยามเช้าสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ทานอาหารที่ห้ามพลาด!! ติ่มซำร้านดัง ไก่สับเบตงของขึ้นชื่อ เที่ยวครบทุกวัน เก็บทุกที่ยอดฮิต

Share

Day 1:  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกลางปัตตานี

Day 2:  สกายวอล์คอัยเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร - น้ำพุร้อนเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - หอนาฬิกา –ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก –สตรีทอาร์ตเบตง –ถนนคนเดินเมืองเบตง       

Day 3:  ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ร้านวุ้นดำ กม.4 – ตลาดกิมหยง – สนามบินานาชาติหาดใหญ่   

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

·       ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

·       ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง

·       ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

·       ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

·       ค่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก

·       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง

·       ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ง

บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

·       ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ

× ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %

× ค่าน้ำหนักกระเป๋า

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้