ทัวร์ไต้หวัน Return To Taiwan 4D3N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TW IJP TWE12 4D3N WE

พัก ไถจง 1 คืน เกาสง 2 คืน พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี สูตรต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดฝอกวงซาน วัดพุทธศาสนาที่อลังการที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน เช็คอินแลนด์มาร์ค เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ เดินเล่นชม ท่าเรือ Pier 2 Art ศูนย์รวมงานศิลปะสุดฮิต อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ พร้อมชมแสงสีที่ โดมแห่งแสง ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดลิ่วเหอ และ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย

Share

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศใต้หวัน – ตลาดลิ่วเหอ

วันที่สอง    เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP  -  เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย

วันที่สาม    ไถจง – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน -  เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ร้านพายสัปปะรด – ท่าเรือ Pier 2 Art

วันที่สี่        เมืองเกาสง – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ - โดมแห่งแสง  - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

       

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

1.          ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.          ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.          กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4.         ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.         ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6.       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

7.         ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

8.         ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

9.         ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.       ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.       ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.       ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5.       ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.       ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

               

                                                                                                   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้