ทัวร์ญี่ปุ่น - OSAKA SNOW WALL 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP GS25 KIX24 6D4N XJ

ปราสาทโอซาก้า เมืองเกียวโต(KYOTO) ทาคายาม่า

Share

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

วันที่ 2  สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อิออนมอลล์       

วันที่ 3  สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กำแพงหิมะ  

วันที่ 4  ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ -  อิออน มอลล์        

วันที่ 5  ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE  – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ 

วันที่ 6  สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  

อัตราค่าบริการนี้รวม

-   ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง

-   กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

-  รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ

-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-  หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย


อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-  ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-  ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น

-  ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น

-  ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง

-  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

-  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บลูกค้า

-  VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้