ทัวร์ญี่ปุ่น SHIAWASE SNOW WALL 6 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JF JP JFG01 6D4N JL

❤ ช้อปปิ้งชิวๆ ณ เมือง นาโกย่า & โตเกียว

Share

DAY1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

DAY2 สนามบินโอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว –ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซากาเอะ

DAY3 คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าทาคายาม่า

DAY4 ตลาดเช้า – เทือกเขาเจแปนแอลป์ (เต็มรูท) – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – บุฟเฟต์ปูยักษ์

DAY5 ภูเขาไฟฟูจิ – เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ(พิงค์มอส) – สวนเฮวะโคเอน – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY6 วัดอาซากุสะ – ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี – ตลาดอาเมโยโกะ อุเอโนะ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชิบุยะ – โอไดบะ – Divercity Tokyo Plaza -Aquacity & Deck Mall – Aeon Mall – สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทาง (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา กรณีการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน)
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
** กรุณาแจ้งห้องที่คุณต้องการ กับทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าพัก เช่น ห้องแบบ  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ และในกรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกไม่เพียงพอ ทางบริษัทขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับหัวหน้าทัวร์ ที่จะคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน ..... กิโลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบิน)
- ค่าวีซ่าญี่ปุ่น & ERFS (สำหรับลูกค้าพาสปอร์ตชาวไทย)
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด,  ค่ามินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าสัมภาระที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้