ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN TG014 6D4N TG

นมัสการ หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ ของเมืองเกียวโต สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดนํ้าใส สามสายนํ้าศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่มาแล้วต้องได้เห็น ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ ช้อปปิ้งย่านดังจุใจ ย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า และ ชินจูกุ กรุงโตเกียว บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Share

DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

DAY2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ –  ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY3 เมืองโอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคิโยมิสึเดระ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ

DAY4 เมืองนาโกย่า – ทะเลสาบยามานากะโกะ – เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

DAY5 เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ

DAY6 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างสรรพสินค้าอิออน – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ –
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าคาษีน้ำมัน อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว
- นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด)
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพหนะต่างๆ ที่ มิได้ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศ ให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง ( เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่น วิชาเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์ พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระ ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
- ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจของท่าน
- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้