ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA DAYFLIGHT 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN XJ071 6D4N XJ

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ บ้านชาวนาโบราณมีอายุมากกว่า 250ปี ชม หุบเขามิโนะ จุดเที่ยวฤดูร้อนของภูมิภาคคันไซ ที่ได้รับความนิยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ที่อลังการและมีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และ ริงกุ เอาท์เล็ท ของเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ

Share

DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า

DAY2 เมืองโอซาก้า – น้ำตกมิโนะ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท 

DAY3 เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า 

DAY4 เมืองนาโกย่า – สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ – เมืองเกียวโต – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคิโยมิสึเดระ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY5 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ริงกุ เอาท์เล็ท –
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า 

DAY6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าคาษีน้ำมัน อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว
  - นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
  - ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช่จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด)
  - โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
  - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมได้
  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  - ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
   
  อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพหนะต่างๆ ที่ มิได้ระบุในรายการ
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศ ให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง ( เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่น วิชาเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์ พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
  - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระ ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  - ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
  - ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจของท่าน
  - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้