ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TW TTN FD0523 5D4N FD

บินสายการบินเเอร์เอเชีย( FD ) ราคารวมน้ำหนัก 20Kg. เช็คอิน หมู่บ้านฮิโนกิ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ชม ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม กับ 4 ตลาดไนท์มาเก็ต 3 เมือง ชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปเช็คอินกับ ตึกไทเป 101

Share

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน-  เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต   

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง

วันที่สาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง     

วันที่สี่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –  อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการรวม

 •   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ สำหรับประเทศที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่า
 •  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี)
 • หากมีประกาศจากทางรัฐบาลไต้หวันบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาและการกักตัวในกรณีที่ผลตตรวจโควิดเป็นบวก
 • ไม่รวมค่าเปลี่ยนแปลง/ ค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบิน ไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศในกรณีที่ผลตตรวจโควิดเป็นบวก หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้