ทัวร์ฮ่องกง มูสุดใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (ฟรีเดย์) โดยสายการบิน Emirates (EK)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HK-GO-T9573-3D2N-EK

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight พัก 5 ดาว หมุนกังหันรับโชคลาภเงินทองที่วัดแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา อิสระท่องเที่ยว 1 วัน เลือกซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งจุใจ

Share

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่
กำหนดการ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:05-18:05) – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์
X
X
 
2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งจุใจ)
X
X
X
3
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 HKG-BKK 21:30-23:45)
  
X


 อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน)
  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
  3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
  5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
  6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
  7. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
  8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
  9. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

 อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
  2. ค่าเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
  5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
  6. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้